قوانین حریم خصوصی – Privacy Policy


کدامیک از اطلاعات شخصی را جمع آوری میکنیم و چرا؟

دیدگاه ها : نام، ایمیل و آی پی / فرم تماس و سفارش : نام ، ایمیل ، شماره تماس و در مواقع نیاز آدرس سایت

ایمیل : برای همیشه نگهداری شده و از آن برای تماس با شما و یا ارسال خبرنامه های زیرساخت استفاده می شود.

آی پی : آی پی توسط سیستم بصورت خودکار ذخیره می شود و هیچگونه بهره برداری در خصوص آن صورت نمی گیرد.

نام و نام خانوادگی : به منظور دانستن نام شما برای برقراری ارتباط در صورت نیاز.

شماره تماس : به منظور داشتن شماره تماس شما برای برقراری ارتباط در صورت نیاز. (تنها در فرم های تماس و سفارش)

اطلاعات شما نزد ما به امانت بوده و به هیچ شخص یا مجموعه ای واگذار نمی شود و تنها در صورت نیاز با دستور قضایی قابل انجام است.


در صورت نیاز می توانید از طریق صفحه تماس با ما ، با ما در ارتباط باشید.

فهرست