سرور اختصاصی

سرور اختصاصی یا Dedicated Server دستگاهی است که بصورت مجزا در یک شبکه قرار دارد.